On-line prihlásenie abstraktov

Vážené kolegyne a kolegovia,
Organizačný výbor XVII. slovensko-českého sympózia o arytmiách a kardiostimulácií, ktoré sa bude konať v termíne 10.11.2019 (11:00) – 12.11.2019 (13:00)Hoteli NH GATE ONE a VIENNA HOUSE EASY, Bratislava, SR, Vám ďakuje za odoslanie abstraktu Vašej originálnej práce.

V abecednom poradí podľa prvého autora uvádzame prijaté práce v kategórii:

Prijaté abstrakty budú dostupné na webovej stránke kongresu.

Podmienkou prezentácie abstraktu je registrácia na podujatie, ktorú môžete uskutočniť on-line na www.kongres.arytmie.sk/prihlaska/ do 31.10.2019.

Definitívne časové zaradenie prednášky Vám oznámime ihneď po vytvorení definitívnej verzie vedeckého programu sympózia prostredníctvom e-mailu.

Definitívny program sympózia nájdete na stránke http://www.kongres.arytmie.sk/vedecky-program/ približne začiatkom novembra 2019.

Prijaté práce v abecednom poradí podľa prvého autora:

Lekárska sekcia:

Vývoj QT intervalu u dětí a adolescentů – pilotní výsledky.
Andršová I (1), Hnatkova K (2), Helánová K (1), Juráková K (1), Šišáková M (1), Novotný T (1), Kala P (1), Malik M (2)
(1) I. Interní kardiologická Klinika FN Brno a LF Masarykovy Univerzity, Brno, ČR
(2) National Heart and Lung Institute, Imperial College London, London, UK

Supraventrikulárne tachykardie v prvom roku života – 10 ročné sledovanie
Bjeloševič M (1), Tomko J (1), Chalupka M (2), Illíková V (2)
(1) Klinika detskej kardiológie LF UK, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, DKC NÚSCH a.s., Bratislava, SR
(2) Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, DKC NÚSCH a.s., Bratislava, SR

Implantace okluderu u pacientů po elektrické izolaci ouška levé síně
Borišincová E, Peichl P, Wichterle D, Janek B, Kotrč M, Čihák R, Kautzner J
Klinika kardiologie IKEM,Praha, ČR

Kardioneuroablace – magie nebo účinná léčba neurálně zprostředkovaných poruch cirkulace? Výsledky Kardiocentra České Budějovice
Bulava A, Haniš J, Sitek D, Stašková K
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice a.s., České Budějovice, ČR

Srovnání reálných nákladů na elektrofyziologické výkony se systémem DRG v ČR
Bulková V, Nekuda V, Černošek M, Maňoušek J, Rybka L, Fiala M
Centrum kardiovaskulární péče, Brno, ČR

Stimulace Hisova svazku zachovává synchronní elektrickou aktivaci srdečních komor stanovenou pomocí vysokofrekvenčního EKG
Čurila K (1), Procházková R (1), Jurák P (2), Štros P (1), Karch J (1), Halámek J (2), Plešinger F (2), Heřman D (1), Osmančík P (1)
(1) III. Interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha, ČR
(2) Ústav přístrojové techniky, Brno, ČR

Stimulace levého raménka Tawarova transeptálním přístupem jako alternativní způsob fyziologické stimulace
Čurila K, Štros P, Procházková R, Karch J, Veselá J, Heřman D, Osmančík P
III. Interní Kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha, ČR

Dlouhodobé sledování účinnosti a bezpečnosti katetrů s diamantovým hrotem ve srovnaní s contact force sensing ablačními katetry využívaných při izolaci plicních žil vrámci randomizované studie.
Doležalová K, Stárek Z, Lehar F, Jež J, Pešl M, Souček F, Svánovská Z, Kulík T, Jordánová I
I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno, ČR

Nefarmakologická prevence kardioembolizační CMP – studie CAPTURE I a II
Dujka L, Petrů J, Šedivá L, Lekešová V, Hála P, Moučka P, Robková A, Novotná M, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Neuroablace u reflexní kardioinhibiční synkopy – soubor NNH
Dujka L (1), Škoda J (1), Šedivá L (1), Petrů J (1), Chovanec M (1), Janotka M (1), Hála P (1), Pachón JC (2), Neužil P (1)
(1) Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
(2) Sao Paulo Heart Hospital-HCor, Sao Paulo, Brazil

Diagnostický prínos implantovateľného slučkového záznamníka v záchyte fibrilácie predsiení u pacientov po prekonaní ischemickej cievnej mozgovej príhody
Ďurčíková P
Oddelenie arytmií a KS, SÚSCCH a.s., Banská Bystrica, SR

Diagnostický prínos implantovateľného slučkového záznamníka u pacientov s neobjasnenou synkopou
Ďurčíková P
Oddelenie arytmií a KS, SÚSCCH a.s., Banská Bystrica, SR

Infekce kardiostimulátoru a implantabilních kardioverteru-defibrilátoru – analýza infekčního agens
Fedorco M, Břečka D, Skála T, Moravec O, Táborský M
I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc, Olomouc, ČR

Dlouhodobé klinické výsledky první opakované ablace původně dlouhodobé perzistentní fibrilace síní ablace při použití „high density“ vs. standardního elektroanatomického mapování
Fiala M (1), Černošek M (1), Bulková V (1), Rybka L (1), Maňoušek J (1), Toman O (1), Kala P (2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Brno, ČR
(2) Kardiologická klinika, FN Brno, Brno, ČR

Periodická monitorace EKG v hodnocení klinických výsledků katetrové ablace dlouhodobé perzistentní fibrilace síní
Fiala M, Bulková V, Černošek M, Rybka L, Maňoušek J, Toman O
Centrum kardiovaskulární péče, Brno, ČR

PV isolation with transaortic retrograde approach using magnetic remote navigation system in patients with ASD occlusion device.
Funasako M, Škoda J, Petrů J, Janotka M, Chovanec M, Šediva L, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Ovlivnění zobrazení srdce magnetickou rezonancí implantovaným leadless stimulátorem
Hála P, Keller J, Mudroch M, Dujka L, Šimon J, Janotka M, Žáček R, Petrů J, Šedivá L, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Asociace trombosy okluderu ouška levé síně a systémové embolizace
Hála P, Lekešová V, Dujka L, Mráz T, Prokopová M, Petrů J, Šedivá L, Chovanec M, Reddy V, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Význam přítomnosti diagnosy supraventrikulárních tachykadií před manifestací plicní hypertenze
Havránek Š (1), Fingrová Z (1), Ambrož D (1), Jansa P (1), Lindner J (2), Linhart A (2)
(1) II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, ČR
(2) II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice a 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, ČR

Akutní a dlouhodobé výsledky katetrizační ablace fokálně spouštěné fibrilace komor
Hašková J, Peichl P, Čihák R, Wichterle D, Vančura V, Shimizu Y, Kautzner J
Klinika kardiologie, IKEM, Praha, ČR

Neselektivní ablace AV junkce po hisální stimulaci – naše první zkušenosti.
Heřman D, Čurila K, Štros P, Procházková R, Veselá J, Osmančík P
III.interní kardiologická klinika FNKV Kardiocentrum, Praha, ČR

Resynchronizační terapie morfologicky pravé systémové komory u pacientky s vrozenou korigovanou transpozicí velkých tepen
Hetmer M (1), Zatočil T (1,2), Kozák M (1), Toman O (1), Kala P (1)
(1) 1 Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, ČR
(2) 2 Interní kardiologická klinika, Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno, Fakultní nemocnice Brno, Brno, ČR

Diagnostická a ekonomická výtěžnost transtelefónní EKG monitorace a konvenčního vyšetřovacího postupu u pacientu s palpitacemi a symptomy suspektně arytmogenní etiologie – vyhodnocení projektu
Chovančík J (1), Bulková V (2), Neuwirth R (1), Jiravský O (1), Hrošová M (1), Szmek B (1), Pindor J (1), Hečko J (1), Kufová P (1), Konderlová Š (1), Škňouřil L (1)
(1) Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, ČR
(2) Mezinárodní centrum pro telemedicínu, Brno, ČR

Extrakce stimulačních/defibrilačních elektrod kombinovaným přístupem
Chovanec M, Petrů J, Šedivá L, Janotka M, Hála P, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Chronická stimulace převodního systému, zkušenosti jednoho pracoviště
Chovanec M, Petrů J, Šedivá L, Janotka M, Hála P, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Electro-mechanical assessment of left ventricle rotation using the NOGA®XP system.
Jadczyk T (1,2), Kurzelowski R (1), Golba K (3), Wilczek J (3), Biernat J (3), Cybulska M (3), Emmert M (4), Kalanska B (1), Parma Z (1), Baranski K (5), Dutka M (6), Caluori G (7), Wojakowski W (1), Stárek Z (2)
(1) Department of Cardiology and Structural Heart Disease, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
(2) International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital Brno, Czech Republic
(3) Department of Electrocardiology and Heart Failure, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
(4) Department of Cardiovascular Surgery, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
(5) Department of Epidemiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
(6) Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Health Sciences, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, Poland
(7) Nanobiotechnology, CEITEC Masaryk University, Brno, Czech Republic

Význam echokardiografie u pacientov podstupujúcich srdcovú resynchronizačnú liečbu
Jakubová M, Stančák B, Mišíková S, Kerekanič M, Valočík G
VÚSCH, a.s., Košice, SR

Bezpečnost elektrické kardioverze pro supraventrikulární arytmie u pacientů se současnou generací implantabilních kardiostimulátorů a defibrilátorů
Jenča D, Šramko M, Kautzner J
IKEM, Klinika kardiologie, Praha, ČR

Hornerův syndrom po anestetické blokádě stellata v emergentní léčbě maligní bouře predikuje úspěch
Jiravský O, Špaček R, Chovančík J, Szmek B, Hrošová M, Hudec M, Palowski M, Škňouřil L
KardiocentrumPodlesí, Třinec, ČR

Sledovanie pacientov s implantovaným kardioverter-defibrilátorom v rámci sekundárnej prevencie náhlej srdcovej smrti
Kerekanič M, Mišíková S, Komanová E, Sedlák J, Farkaš J, Stančák B
VÚSCH, a.s., Košice, SR

Srovnání parametrů a bezpečnosti ablace fibrilace síní s podporou skiaskopické kontroly a “Zero Fluoro” přístupu
Lehar F, Jež J, Kulík T, Souček F, Stárek Z
FN u sv. Anny v Brně, ICRC, Brno, ČR

Extrakce okluderu ouška levé síně pro malpozici v plicní žíle
Lekešová V (1), Hála P (1), Šedivá L (1), Petrů J (1), Prokopová M (1), Mráz T (1), Molnárová K (1), Reddy V (2), Neužil P (1)
(1) Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
(2) The Mount Sinai Hospital, New York, USA

Neplánovaná implantace komorové elektrody do levé komory
Lietava S, Sepši M, Kozák M, Toman O, Kala P
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno

Stanovení komorové dyssynchronie při multisite a singlesite biventrikulární stimulaci
Lipoldová J (1), Matejková M (1), Leinveber P (1), Halámek J (2), Plešinger F (2), Jurák P(2), Nagy A (1), Novák M (1)
(1) ICRC, FN u sv. Anny, Brno, ČR
(2) ÚPT AV ČR, Brno, ČR

Implantace leadless (bezdrátových) kardiostimulátoru MICRA TPS – zkušenosti jedného centra
Marešová Z, Šimon J, Dujka L, Kronusová E, Mudroch M, Chovanec M, Šedivá L, Petrů J, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Ľavokomorový endokardiálny pacing v jednom centre. Čo sme sa naučili za 6 rokov?
Margitfalvi P, Hlivák P, Hatala R, Šašov M
Kardiologická klinika SZU, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NUSCH a.s., Bratislava, SR

Biopacemaking – buněčná terapie v léčbě arytmii
Melajová K (1), Pešl M (1), Jelínkova Š (2), Wolf J (1), Acimovic I (2), Dvořák P (2), Rotrekl V (2), Stárek Z (1)
(1) I. Kardioangiologická klinika u Sv. Anny, Brno, ČR
(2) Biologický ústav Masarykovy univerzity, Brno, ČR

Retrieval of Chronically Implanted Nanostim Leadless Pacemaker Single Center Experience
Minami K (1), Chovanec M (1), Petru J (1), Hála P (1), Funasako M (1), Janotka M (1), Škoda J (1), Šedivá L (1), Reddy V (2), Neužil P (1)
(1) Na Homolce Hospital, Praha, ČR
(2) Mt. Sinai Hospital, New York, USA

Indikácie k uzáveru uška ľavej predsiene – komu áno, komu nie?
Mišíková S (1), Juhás S (2), Ondušová D (2), Šimurda M (1)
(1) Klinika kardiológie, Arytmologické oddelenie, VÚSCH, a.s., Košice, SR
(2) Klinika kardiológie, VÚSCH, a.s., Košice, SR

Identifikace prediktorů úspěchu stimulace Hisova svazku u pacientů s převodní poruchou
Mizner J, Čurila K, Kameník M, Štros P, Procházková R, Veselá J, Kach J, Osmančík P
III. interní-kardiologická klinika Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ČR

Povrchové ekg mapování komorových arytmií, proveditelnost prvních šesti pacientů ve studii NIRA-VT
Neuwirth R (1), Jiravský O (1), Hečko J (2), Chovančík J (3), Szmek B (3), Pindor J (3), Bronczková A (4), Cvek J (2), Škňouřil L (3)
(1) Masarykova Univerzita, Brno, ČR
(2) Ostravská Univerzita, Ostrava, ČR
(3) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, ČR
(4) Nemocnice Nový Jičín a.s., Nový Jičín, ČR

Successful Implementation of a Totally Leadless Biventricular Pacing Approach
Neužil P, Šedivá L, Petrů J, Chovanec M, Reddy V, Mráz T,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha, Praha, ČR

Mechanická deviace jícnu jako protekce atrioesofageální píštěle u nemocných po provedené katetrizační ablaci v levé síni.
Neužil P, Petrů J, Funasako M, Janotka M, Šedivá L, Královec Š, Reddy V,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha, Praha, ČR

Extrakce Leadless kardiostimulátoru (LKS) – zkušenosti jednoho centra
Neužil P (1), Petrů J (1), Chovanec M (1), Šedivá L (1), Skalský I (1), Šorf J (2), Hubbard CH (3)
(1) Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha, Praha, ČR
(2) Medtronic Czechia, Praha, ČR
(3) Abbott Inc, Minneapolis, USA

Pulsed Field Ablation for Pulmonary Vein Isolation: Lesion Durability and Chronic Safety
Neužil P, Petrů J, Královec Š, Minami K, Funasako M, Baroch J, Reddy V
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha, Praha, ČR

Left Atrial Appendage Closure versus non-vitamin K Anticoagulants in High Risk Patients with Atrial Fibrillation: the PRAGUE-17 trial
Osmančík P (1), Herman D (1), Neužil P (2), Táborský M (3), Poloczek M (4), Šťásek J (5), Branny M (6), Červinka P (7), Vančura V (8), Kovárník T (9), Reddy V (2)
(1) III. interní-kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR
(2) Nemocnice na Homolce, Praha, ČR
(3) Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, ČR
(4) Fakultní nemocnice Brno, Brno, ČR
(5) Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, ČR
(6) Kardiocentrum Třinec, Třinec, ČR
(7) KKN Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, ČR
(8) FN Plzeň, Plzeň, ČR
(9) VFN Praha, Praha, ČR

První zkušenosti s použitím nového katetru s mřížkovou elektrodou (Sphere9) pro katetrizační ablaci fibrilace síní
Peichl P, Wichterle D, Čihák R, Stojadinovič P, Kautzner J
Klinika kardiologie, IKEM, Praha, ČR

Epikardiální mapování a ablace perkutánním přístupem ze subxifoidea – analýza komplikací u 126 pacientů z jednoho centra
Peichl P, Wichterle D, Čihák R, Stojadinovič P
Klinika kardiologie, IKEM, Praha, ČR

Mikrobubliny jako bezpečnostní riziko nových metod katetrizační ablace srdečních arytmií
Pešl M (1), Víteček J (2), Černík M (2), Červinka D (3), Caluori G (1), Doležalová K (1), Melajová K (1), Kubala L (2), Stárek Z (1)
(1) I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LFMU, ICE-Mezinárodní centrum klinického výzkumu, ICRC, Brno, ČR
(2) Oddělení biofyziky imunitního systému, Biofyzikální ústav AV ČR a CBCE-Mezinárodní centrum klinického výzkumu, ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, ČR
(3) Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické, Brno, ČR

Affera – efektivita „high power, short duration“ ablace – ověřovací studie
Petrů J (1), Funasako M (1), Škoda J (1), Šedivá L (1), Chovanec M (1), Janotka M (1), Královec Š (1), Reddy V (2), Minami K (1), Neužil P (1)
(1) Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
(2) Mount Sinai Hospital, New York, USA

Izolace plicních žil laserbalonem 3. generace, výsledky studie X3
Petrů J (1), Schmidt B (2), Šedivá L (1), Chovanec M (1), Janotka M (1), Škoda J (1), Funasako M (1), Mudroch M (1), Neužil P (1)
(1) Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
(2) Cardioangiologisches Centrum Bethanien, Frankfurt am Main, Nemecko

Mechanická podpora oběhu při katetrizační ablaci komorových arytmií
Petrů J, Škoda J, Janotka M, Šedivá L, Chovanec M, Neužil P,
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Výskyt komorových arytmií u pacientů s implantovaným CRT-D
Roubíček T, Štros J, Kučera P, Morava J, Polášek R
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Kardiocentrum, Liberec, ČR

ST elevácie a depresie počas AV nodálnej reentry tachykardie (AVNRT) u pacienta bez koronárnej choroby srdca a vo včasnom postinfarktovom období (kazuistiky)
Salmáš J, Hatala R
NÚSCH a.s., Bratislava, SR

Současné zkušenosti s diagnosou LQTS v IKEM
Segeťová M (1), Krebsová A (1), Hromaniková K (1), Votýpka P (2), Kasčáková M (1), Hašková J (1), Kautzner J (1)
(1) IKEM, Praha, ČR
(2) ÚBLG FN Motol;Praha

Komplikované intervenční řešení uzávěru plicní žíly po katetrizační ablaci fibrilace síní
Skála T, Sluka M, Táborský M
1. interní klinika FN Olomouc, Olomouc, ČR

Vliv spontánního echokontrastu v levé síní na rekurenci fibrilace síní po katétrové ablaci
Souček F, Lehár F, Jež J, Pešl M, Svánovská Z, Stárek Z
I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemonice U sv. Anny, Brno, ČR

Comparison of high-density magnetic resonance and gross pathology examination of radiofrequency ablation lesions in animal experiment; preliminary results
Starek Z (1), Caluori G (1), Lehar F (1), Jež J (1), Odehnalová E (1), Jadczyk T (1), Dražanová E (2)
(1) Interventional Cardiac Electrophysiology Group, International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic
(2) Institute of Scientific Instruments, Czech Academy of Science, Brno, Czech Republic

Arytmie u pacientů s Danonovou chorobou
Stojadinovič P, Peichl P, Kubánek M, Wichterle D, Čihák R, Kautzner J
Klinika kardiologie, IKEM, Praha, ČR

Vliv středního tlaku v levé síni na klinický výsledek katetrizační ablace fibrilace síní.
Stojadinovič P, Bandino S, Wichterle D, Peichl P, Čihák R, Kautzner J
IKEM, Praha, ČR

Kryoizolácia pľúcnych žíl s 3D vizualizáciou ľavej predsiene implementáciou virtuálneho modelu získaného z CT srdca do skiaskopického obrazu
Sudzinová A, Mišíková S, Stančák B, Molčan M,
Arytmologické odelenie, VÚSCH, a.s., Košice, SR

Případ super-responderství na resynchronizační terapii pomocí stimulace Hisova svazku – kazuistika.
Süssenbek K, Čurila K, Ionita O, Štros P, Procházková R, Osmančík P
III.interní kardiologická klinika FNKV Kardiocentrum, Praha, ČR

Zmenilo sa prežívanie pacientov s primárne preventívne implantovaným ICD podľa kritérií štúdie MADIT-2 v podmienkach bežnej klinickej praxe na Slovensku?
Svetlošák M (1), Vachulová A (1), Michálek P (2), Šašov M (1), Hanák P (1), Margitfalvi P (1), Hatala R (1)
(1) Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH a SZU, Bratislava, SR
(2) Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR

CRT u pacientov s mitrálnou regurgitáciou v strednodobom sledovaní
Šašov M (1), Izáková M (2), Margitfalvi P (1), Vachulová A (1), Hatala R (1)
(1) Oddelenie arytmií a kardiostimuácie, NUSCH a.s., Bratislava, SR
(2) Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR

Kryoizolace plicních žil, kryoablace balonkem Advance Pro, dlouhodobé zkušenosti jednoho centra
Šedivá L, Petrů J, Janotka M, Funasako M, Škoda J, Chovanec M, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Ultrazvuková (UZ) endokardiální stimulace LK pomoci systému WiCS, studie SELECT-LV.
Šedivá L, Dujka L, Šimon J, Šedivý P, Petrů J, Janotka M, Chovanec M, Škoda J, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Výskyt komplikácií u iniciálnych 550 pacientov podstupujúcich katétrovú abláciu fibrilácie predsiení. Unicentrické sledovanie.
Škamla M, Bystriansky A, Šípka J, Kaliská G, Bačík P, Ďurčíková P, Siváková S, Ivančíková M, Martinek J, Richterová K,
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica, SR

Transkanálový, transaortální či transhepatální přístup katetrizační ablace arytmií u dospělých s komplexní srdeční vadou.
Škoda J (1), Popelová-Rubáčková J (1), Gebauer R (1), Petrů J (1), Šedivá L (1), Reddy V (2), Neužil P (1)
(1) Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
(2) Mount Sinai Hospita0, NY, USA

Ischemická komorová tachykardie s nízkou ejekční frakcí LK: Randomizace katetrizační ablace s využitím vzdálené magnetické navigace (RMN) v.s. manuální katetrizační ablace.
Škoda J, Petrů J, Šedivá L, Dujka L, Janotka M, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Oboustranná vysokofrekvenční stimulace n. vagus – praktický význam pro účinnou kardioneuroablaci
Štiavnický P, Wichterle D, Jansová H, Peichl P, Čihák R, Kautzner J
IKEM – Klinika kardiologie, Praha, ČR

Bifokálna stimulácia pravej komory – perspektívna metóda na zachovanie funkcie ľavej komory.
Ťažký V, Čambál D, Brtko P, Pokšiva T, Hojerová S, Beňačka J
Interná klinika, FN Trnava, Trnava, SR

Akutní účinnost prostorově navazujících bodových lézí při radiofrekvenční izolaci plicních žil v porovnání s nahodile rozmístěnými lézemi – randomizovaná studie
Wichterle D (1), Aldhoon B (1), Peichl P (1), Osmančík P (2), Konečný P (1), Čihák R (1), Kautzner J (1)
(1) IKEM, Praha, ČR
(2) FNKV, Praha, ČR

Nezvyklá dynamika repolarizace komor po kardioneuroablaci pro symptomatické funkční bradyarytmie
Wichterle D, Jansová H, Štiavnický P, Peichl P, Čihák R, Kautzner J
IKEM, Praha, ČR

Dosavadní zkušenosti ve vyšetřování příčin náhlé srdeční smrti v pilotním souboru české populace
Wünschová H (1), Krebsová A (1), Votýpka P (2), Rücklová K (3), Kučerová-Pohlová Š (4), Kulvajtová M (5), Pilín A (6), Petřková J (7), Tomášek (8), Janoušek J (9), Kautzner J (1)
(1) Klinika Kardiologie, IKEM, Praha, ČR
(2) ÚBLG FN Motol, 2. LF UK, Praha, ČR
(3) Klinika Pediatrie, FNKV, 3. LF UK, Praha, ČR
(4) Ústav soudního lékařství FN Hradec Králové, Hradec Králové, ČR
(5) Ústav soudního lékařství FNKV, 3. LF UK, Praha, ČR
(6) Ústav soudního lékařství a toxikologie, VFN, 1. LF UK, Praha, ČR
(7) I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc, Olomouc, ČR
(8) Ústav soudního lékařství, Nemocnice Bulovka, Praha, ČR
(9) Dětské kardiocentrum, FN Motol, 2. LF UK, Praha, ČR

 

Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií:

Hodnocení reálných EKG křivek pořízených hodinkami Apple Watch – první zkušenosti
Bulková V (1,2), Černošek M (2), Brada J (1), Červín R (3), Vojtová J (3), Fiala M (2)
(1) MDT-Mezinárodní centrum pro telemedicínu Brno, ČR
(2) Centrum kardiovaskulární péče Brno, ČR
(3) Oborová zdravotní pojišťovna, Praha, ČR

Kadiostimulace a elektromagnetická interference.
Čerbáková T, Měšťan M, Střítecký J,
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, ČR

Závesný ochranný systém před RTG žiarením na arytmologickej sále
Doboš P, Gedeonová A, Sudzinová A, Komanová E, Stančák B, Mišíková S
VUSCH a.s., Košice, SR

Stratifikace CT snímků levých síní na základě konfigurace plicních žil u pacientů podstupujících katétrovou ablaci fibrilace síní.
Farkasová B, Pospíšil D, Novotný T, Toman O, Křikavová L, Fiala M, Rybka L, Kala P,
FN Brno, LF MU Brno, Brno, ČR

Širokokomplexová tachykardie – obtížná diferenciální diagnostika. Kasuistika.
Fingrová Z (1), Wichterle D (2), Bouček T (1), Marek J (1), Šimek J (1), Řídel Z (1), Havránek Š (1)
(1) II. interní klinika VFN v Praze, Praha, ČR
(2) IKEM, Praha, ČR

Využití sterilního krytí Tegaderm+ PAD k péči o ránu po implantaci CIED
Franková J, Jiravský O, Wojnarová D, Chovančík J,
Nemocnice Podlesí, Třinec, ČR

Použití mechanické podpory srdeční Impella při ablaci komorové tachykardie u pacienta se strukturálním postižením srdce z pohledu sestry
Glosová M, Lásková H, Kubelková M, Javorská H, Peichl P, Stojadinovič P
IKEM, klinika arytmologie, Praha, ČR

Lokátor komorových tachykardií a komorových extrasystol s využitím vektorkardiografie
Hečko J (1), Škňouřil L (1), Knybel L (2), Jiravský O (1), Cvek J (2), Neuwirth R (1), Chovančík J (1), Pindor J (1), Slaziník M (1), Gorzolka J (1)
(1) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, ČR
(2) FNO Ostrava;Ostrava

Základné informácie o extrakcii elektródy, KS a ICD pre sestry
Hnilicová M, Boriová S
NUSCH a.s., Bratislava, SR

Edukačný proces u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním
Hudčeková M, Slobodová J, Očenášová D
NÚSCH, a.s., Bratislava, SR

Ablace superiorního levého gangliového plexu není nutná pro efektivní denervaci sinoatriálního a atrioventrikulárních uzlu
Jansová H, Štiavnický P, Stojadinovič P, Konečný P, Peichl P, Čihák R, Kautzner J, Wichterle D
IKEM, Praha, ČR

Nová metoda v léčbě vasovagálních synkop pomocí radiofrekvenční ablace.
Jordánová I, Lehar F, Kulík T, Stárek Z, Jež J, Ondráčková Z
IKAK FNUSA-ICRC, Brno, ČR

Perzistující levostranná vena cava superior a biventrikulární stimulace
Kiršbaumová G, Horáčková M, Popelka J, Střítecký J,
FN Hradec Králové, Hradec Králové, ČR

Extrakce kardiostimulačního systému pro infekční endokarditídu s následnou úspěšnou transfemorální extrakcí fragmentu elektrody – Kazuistika
Klimeš D, Grofková H, Fedorco M,
I.interní klinika kardiologická, FN Olomouc, Olomouc, ČR

Je využitie ablačnej sály na implantaciu kardiostimulátorov/defibrilátorov spojené s vyšším rizikom výskytu komplikácií?
Kollárová Z, Kučerová D, Gedeónová A, Komanová E, Mišíková S
Oddelenie arytmológie, VÚSCH a.s., Košice, SR

Oversensing vlny P u pacienta s integrovanou bipolární defibrilační elektrodou – kasuistika
Konečný P
IKEM, klinika arytmologie, Praha, ČR

Kvalita života pacientov s kardiostimulátorom
Kovačiková L, Vargová K
NÚSCH a.s., Bratislava, SR

Ireverzibilní elektroporace (IRE) v léčbě srdečních arytmií.
Královec Š, Mudroch M, Baroch J, Gabera Drtina T, Mráček M, Hrachovina M, Račič I, Petrů J, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

High-power-short-duration radiofrekvenční ablace síňového myokardu s použitím magneticky naváděného katétru v animální experimentu; předběžné výsledky.
Křenek J, Stárek Z, Caluori G, Odehnalová E, Vybíralová A, Pešl M, Jadczyk T,
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno, ČR

Efekt automatickej optimalizácie srdcového resynchronizačného systému
Kučerová D, Jakubová M, Kerekanič M, Komanová E, Sedlák J, Mišíková S, Stančák B
Arytmologické oddelenie, VÚSCH a.s., Košice, SR

Radiofrekvenční ablace fibrilace síní bez použití RTG zobrazení, srovnávací retrospektivní studie
Kulík T, Lehar F, Stárek Z, Jež J, Souček F, Ondráčková Z, Jordánová I
Fakultní nemocnice u sv. Anny a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Brno, ĆR

Hodnocení efektu srdeční resynchronizační léčby pomocí vysokofrekvenční QRS dyssynchronie a šířky QRS komplexu
Leinveber P (1), Halámek J (2), Jurák P (2), Matejková M (1), Plešinger F (2), Smíšek R (2), Lipoldová J (1), Nagy A (1), Novák M (1)
(1) ICRC, I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně, Brno, ČR
(2) Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno, Brno, ČR

Porovnanie multisite a singlesite biventrikulárnej stimulácie
Matejková M (1), Lipoldová J (1), Leinveber P (1), Halámek J (2), Plešinger F (2), Jurák P (2), Nagy A (1), Novák M (1)
(1) ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, ČR
(2) ÚPT, AV ČR, Brno, ČR

3D vizualizácia ľavej predsiene implementáciou virtuálneho modelu do RTG obrazu pri balónikovej kryoablácii pľúcnych žíl – výsledky po roku
Molčan M, Kučerová D, Sudzinová A, Mišíková S
VUSCH, a.s., Košice, SR

„High power, short duration“ – radiofrekvenční ablace systémem Affera
Mudroch M, Královec Š, Mráček M, Drtina Gabera T, Baroch J, Brada J, Hrachovina M, Petrů J, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Analýza vlivu amiodaronu na výskyt ventrikulárních fibrilací u experimentálních prasat
Odehnalová E, Caluori G, Pešl M, Jadczyk T, Stárek Z
FNUSA-ICRC, Brno, ČR

Respirační křivka v systému Carto
Procházkova R (1), Veselá J (1), Osmančík P (2), Heřman D (2), Karch J (2)
(1) 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovi, Praha, ČR
(2) III. Interní-kardiologická klinika FNKV, Praha, ČR

Interference signálů mezi SQ ICD a CCM
Rohánek P
I. Interní klinika – kardiologická, FN Olomouc, Olomouc, ČR

Kardioneuroablace pro kardioinhibiční synkopu a dysfunkci sinusového uzlu
Rotter N, Mullerová A, Onderličková A, Nováčková J, Rybka L, Bulková V, Černošek M, Fiala M
Centrum kardiovaskulární péče Brno, Brno, ČR

Stimulace Hisova svazku, zkušenosti jednoho pracoviště
Skákalíková K, Stránská M, Šandová I, Kycltová V, Machová H, Koblížková P, Frejvaldová I, Zajícová Z, Pařízková A, Drtina T, Vait E, Chovanec M, Petrů J, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Pouze Hornerův syndrom po anestetické blokádě stellata v emergentní léčbě maligní bouře predikuje úspěch
Slaziník M (1), Jiravský O (1), Špaček R (1), Chovančík J (1), Szmek B (1), Hrošová M (1), Hudec M (1), Palowski M (1), Škňouřil L (1), Hečko J (1), Hlubik J (2)
(1) Nemocnice Podlesí, Třinec, ČR
(2) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Vliv perioperační hodnoty prahové energie na dlouhodobý efekt resynchronizační léčby
Střítecký J, Pařízek P
FN a LFUK Hradec Králové, Hradec Králové, ČR

Nositelná elektronika v kardiologii – možnosti využití
Vacek J, Vejvoda V, Hynková E
Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, ČR

Hodnotenie kvality života pacientov po uzávere uška ľavej predsiene
Vojteková M, Císarová M, Sláviková A,
NÚSCH, a.s., Bratislava, SR