On-line rezervácia ubytovania

On-line nahlasovanie registrácii/ubytovania bolo ukončené dňa 31.10.2017. Po tomto termíne je možné odosielať len hromadne objednávky (nad 5 osôb) na registráciu a ubytovanie formou e-mailu na registracia@arytmie.sk alebo ubytovanie@arytmie.sk.
Individuálna registrácia bude možná na mieste.
Individuálne požiadavky na ubytovanie prosíme riešiť vo vlastnej réžii s kontrahovanými hotelmi v regióne Trnavy.

 

 

 

 

Spôsoby platieb za služby

Registračný poplatok i ubytovanie je možné zaplatiť kreditnými kartami Visa, MasterCard, American Express a bankovým prevodom na účet. Neakceptujeme platby prostredníctvom Českej alebo Slovenskej pošty. V prípade, ak poplatky za účastníka platí iná osoba/organizácia, je potrebné uviesť meno za koho bola platba realizovaná. Platby na účet realizujte až na základe zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená najneskôr do 10 dní od odoslania on-line požiadavky. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku i ubytovania si uschovajte a v prípade potreby na vyzvanie predložte.

Číslo účtu pre platby EUR:
IBAN: SK67 0200 0000 0020 3915 1753
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská Republika
SWIFT Kód: SUBASKBX
Poplatky: OUR
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

Stornopodmienky:
Registráciu je možné zrušiť do 31.10.2017 za administratívny poplatok 10,00 €, ktorý bude odrátaný od vráteného registračného poplatku. Po tomto termíne nebudú zrušené registrácie refundované.

Pre rezervácie ubytovania platia nasledovné stornopodmienky:

Zrušenie rezervácie ubytovania do 20.10.2017:
od vrátenej sumy bude odrátaný administratívny poplatok 30% (min. 30,00 €)

Zrušenie rezervácie ubytovania od 20.10.2017 do 1.11.2017:
od vrátenej sumy bude odrátaný administratívny poplatok 50% (min. 50,00 €)

Zrušenie rezervácie ubytovania od 2.11.2017:
zaplatená čiastka nebude refundovaná

 

Predpokladaná výška nepeňažného plnenia (občerstvenie a strava, 12.-14.11.2017, kongresové služby) na jedného účastníka je kalkulovaná na 80,00 Eur vrátane DPH (čo pre lekára znamená odvod dane vo výške 15,20 Eur). Doklad o skutočnej výške nepeňažného plnenia bude odoslaný každému účastníkovi do konca roka 2017. Doklad je povinnou prílohou k daňovému priznaniu podľa ust. § 15 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o daní z príjmov a zdaní podľa platného zákona (predpokladaná výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).